L/T 양변기주위배관(동관, APT배관)

 

  

  

수 량

동파이프 D 15 0.22
동엘보 D 15 1
동수전엘보 D 15 1

 

L/T 양변기주위배관(PB, APT배관)

  

  

수 량

PB파이프 D 15 0.22
PB엘보 D 15 1
PB수전티이 D 15 1
PB수전구(1구)   1

 

L/T 양변기주위배관(PP-C, APT배관)

  

  

수 량

PP-C파이프 D 15 0.22
PP-C엘보 D 15 1
PP-C T/R(F)엘보 D 15 1

 

비데주위배관(동관, APT배관)

  

  

수 량

동파이프 D 15 1.12
동엘보 D 15 2
동수전티이 D 15 2
동캡 D 15 2

 

비데주위배관(PB관, APT배관)

  

  

수 량

PB파이프 D 15 1.22
PB엘보 D 15 2
PB수전티이 D 15 2
PB에어챔버캡 D 15 2
PB수전구(2구)   1

 

비데주위배관(PP-C관, APT배관)

 

  

  

수 량

PP-C파이프 D 15 1.22
PP-C엘보 D 15 2
PP-C T/R티이 D 15 2
PP-C캡 D 15 2

 

세면기주위배관(동관, APT배관)

  

  

수 량

동파이프 D 15 1.62
동엘보 D 15 2
동수전티이 D 15 2
동캡 D 15 2

 

세면기주위배관(PB, APT배관)

  

  

수 량

PB파이프 D 15 1.62
PB엘보 D 15 2
PB수전티이 D 15 2
PB에어챔버캡 D 15 2
PB수전구(2구)   1

 

세면기주위배관(PP-C, APT배관)

  

  

수 량

PP-C파이프 D 15 1.62
PP-C엘보 D 15 2
PP-C T/R티이 D 15 2
PP-C캡 D 15 2

 

욕조주위배관(동관, APT배관)

  

  

수 량

동파이프 D 15 2
동엘보 D 15 2
동수전티이 D 15 2
동캡 D 15 2

 

욕조주위배관(PB관, APT배관)

 

  

  

수 량

PB파이프 D 15 2
PB엘보 D 15 2
PB수전티이 D 15 2
PB에어챔버캡 D 15 2
PB수전구(2구)   1

 

욕조주위배관(PP-C관, APT배관)

 

  

  

수 량

PP-C파이프 D 15 2
PP-C엘보 D 15 2
PP-C T/R티이 D 15 2
PP-C캡 D 15 2

 

씽크주위배관(동관, APT배관)

  

  

수 량

동파이프 D 15 2.92
동엘보 D 15 2
동수전티이 D 15 2
동캡 D 15 2

 

씽크주위배관(PB관, APT배관)

  

  

수 량

PB파이프 D 15 2.92
PB엘보 D 15 2
PB수전티이 D 15 2
PB에어챔버캡 D 15 2
PB수전구(2구)   1

 

씽크주위배관(PP-C관, APT배관)

  

  

수 량

PP-C파이프 D 15 2.92
PP-C엘보 D 15 2
PP-C T/R티이 D 15 2
PP-C캡 D 15 2

 

세탁기수전주위배관(동관, APT배관)

  

  

수 량

동파이프 D 15 3.2
동엘보 D 15 2
동수전티이 D 15 2
동캡 D 15 2

 

세탁기수전주위배관(PB관, APT배관)

  

  

수 량

PB파이프 D 15 3.2
PB엘보 D 15 2
PB수전티이 D 15 2
PB에어챔버캡 D 15 2
PB수전구(2구)   1

 

세탁기수전주위배관(PP-C관, APT배관)

  

  

수 량

PP-C파이프 D 15 3.2
PP-C엘보 D 15 2
PP-C T/R티이 D 15 2
PP-C캡 D 15 2

 

발코니수전주위배관(동관, APT배관)

  

  

수 량

동파이프 D 15 1
동엘보 D 15 1
동수전티이 D 15 1
동캡 D 15 1

 

발코니수전주위배관(PB관, APT배관)

  

  

수 량

PB파이프 D 15 1
PB엘보 D 15 1
PB수전티이 D 15 1
PB에어챔버캡 D 15 1
PB수전구(1구)   1

 

발코니수전주위배관(PP-C관, APT배관)

  

  

수 량

PP-C파이프 D 15 1
PP-C엘보 D 15 1
PP-C T/R티이 D 15 1
PP-C캡 D 15 1

 

발코니수전2-WAY밸브주위배관(동관, APT배관)

  

  

수 량

동파이프 D 15 0.7
동엘보 D 15 2
C*M ADT D 15 1
C*F ADT D 15 1
관통스리브 D 20 1

 

발코니수전2-WAY밸브주위배관(PB관, APT배관)

  

  

수 량

PB파이프 D 15 0.7
PB엘보 D 15 2
PB(F)밸브소켓 D 15 1
PB(M)밸브소켓 D 15 1
PB수전구(1구)   1
관통스리브 D 20 1

 

발코니수전2-WAY밸브주위배관(PP-C관, APT배관)

  

  

수 량

PP-C파이프 D 15 0.7
PP-C엘보 D 15 2
PP-C T/R(F)소켓 D 15 1
PP-C T/R(M)소켓 D 15 1
2-WAY퇴수밸브 D 15 1
관통스리브 D 20 1

 

발코니부동전주위배관(동관, APT배관)

  

  

수 량

동파이프 D 15 0.7
동엘보 D 15 1
동수전엘보 D 15 1
2-WAY퇴수밸브 D 15 1
관통스리브 D 20 1

 

발코니부동전주위배관(PB관, APT배관)

  

  

수 량

PB파이프 D 15 0.7
PB엘보 D 15 1
PB수전엘보 D 15 1
PB수전구(1구)   1
2-WAY퇴수밸브 D 15 1
관통스리브 D 20 1

 

발코니부동전주위배관(PP-C관, APT배관)

  

  

수 량

PP-C파이프 D 15 0.7
PP-C엘보 D 15 1
PP-C T/R(F)엘보 D 15 1
2-WAY퇴수밸브 D 15 1
관통스리브 D 20 1

 

입식샤워주위배관(동관, APT배관)

  

  

수 량

동파이프 D 15 3
동엘보 D 15 2
동수전티이 D 15 2
동캡 D 15 2

 

입식샤워주위배관(PB관, APT배관)

  

  

수 량

PB파이프 D 15 3
PB엘보 D 15 2
PB수전티이 D 15 2
PB에어챔버캡 D 15 2
PB수전구(2구)   1

 

입식샤워주위배관(PP-C관, APT배관)

  

  

수 량

PP-C파이프 D 15 3
PP-C엘보 D 15 2
PP-C T/R티이 D 15 2
PP-C캡 D 15 2